مسیر های دسترسی

کیلومتر 55 اتوبان کاشان به اصفهان، بادرود، خالد آباد، ده آباد، متین آباد

تهران به متین آباد

map-01

اصفهان به متین آباد

map-02